Zoeken

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepassingsgebied van de algemene voorwaarden
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot huur en verhuur van roerende goederen tussen enerzijds Feest&Verhuur.nl v.o.f., hierna te noemen de verhuurder, en anderzijds de huurder, behalve indien en voorzover bij schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk van bepaalde voorwaarden wordt afgeweken. Wanneer de huurder algemene voorwaarden hanteert, zullen deze buiten toepassing blijven op de verhoudingen en overeenkomsten tussen de verhuurder en huurder.

Artikel 2: Totstandkoming verhuurovereenkomsten
2.1 Alle offertes van verhuurder hebben een geldigheidsduur van 14 dagen.
2.2 De overeenkomst tot huur en verhuur komt tot stand door schriftelijke of elektronische bevestiging van de verhuurder. Op de orderbevestiging dient vermeld te worden welke goederen worden verhuurd, voor welke prijs, welke goederen het betreft, de huurtermijn en het afleveradres.
2.3 De huurder kan de huurovereenkomst annuleren door schriftelijke of elektronische kennisgeving aan de verhuurder tenminste 14 dagen voor aanvang van de huurtermijn. Een latere annulering zal geen effect hebben.
2.4 Verhuurder kan deze huurovereenkomst ten allen tijde annuleren. De huurovereenkomst is dan ontbonden zonder dat daaruit enig recht op schadevergoeding voor de huurder voortvloeit.

Artikel 3: Orderbevestiging en afleverbon
3.1 Verhuurder is verplicht de in de orderbevestiging beschreven huurgoederen voor de aanvang van de in de orderbevestiging vermelde huurtermijn aan de huurder af te leveren op het in de orderbevestiging aangegeven adres, tenzij schriftelijk of elektronisch anders is overeengekomen.
3.2 Verhuurder verstrekt een afleverbon af aan de huurder.
3.3 De huurder is verplicht de huurgoederen en de afleverbon in ontvangst te nemen en voor akkoord te tekenen, mits hem de tijd van aflevering bekend is gemaakt.
3.4 Indien ten tijde van de aflevering op het in de orderbevestiging vermelde adres niemand namens de huurder aanwezig is om de huurgoederen in ontvangst te nemen, is verhuurder van haar verplichting tot aflevering gekweten indien zij de huur goederen op het in de orderbevestiging vermelde adres ter beschikking van de huurder heeft achtergelaten, zo mogelijk met achterlating van de afleverbon. Deze wordt alsdan geacht voor akkoord te zijn getekend. De huurder is aansprakelijk voor alle schade, die ontstaat als gevolg van het feit dat hij de huurgoederen niet op de in het huurcontract aangegeven wijze in ontvangst heeft genomen.
3.5 De door verhuurder afgeleverde c.q. ter beschikking van huurder achtergelaten huurgoederen worden geacht door huurder te zijn geïnspecteerd en akkoord bevonden.
3.6 Indien de huurder meent dat de huurgoederen niet of niet zoals beschreven in de orderbevestiging zijn afgeleverd of ter zijner beschikking achtergelaten zijn, rust de bewijslast met betrekking tot deze feiten op de huurder.

Artikel 4: Huren geschiedt op eigen risico
4.1 Zolang de huurder de huurgoederen onder zich heeft, zijn deze volledig voor zijn rekening en risico.
4.2 Huurder wordt geacht de huurgoederen voor eigen rekening te verzekeren gedurende de periode dat hij de goederen onder zich heeft.
4.3 Huurder wordt geacht de huurgoederen onder zich te hebben na aflevering door de verhuurder, dit conform artikel 3.

Artikel 5: Aansprakelijkheid voor schade en vrijwaring verhuurder
5.1 De huurder is aansprakelijk voor alle schade, hoe dan ook genaamd, ontstaan aan de huurgoederen of derde in de periode dat hij de huurgoederen onder zich heeft. Bovendien wordt voor deze schadeberekening de waarde van de huurgoederen gesteld op nieuwwaarde. Voorts is huurder aansprakelijk voor alle overige schade, die verhuurder lijdt als gevolg van wanprestatie van de zijde van de huurder.
5.2 Verhuurder is slechts aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door verhuurder bij de huurder, indien laatstgenoemde bewijst dat de schade is ontstaan door opzet of daarmee gelijk te stellen grove schuld van de verhuurder of van personen, voor wie verhuurder aansprakelijk is.
5.3 Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door enig gebrek aan de huurgoederen, zichtbaar of onzichtbaar.
5.4 Huurder vrijwaart de verhuurder bij deze uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden terzake schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel.

Artikel 6: Teruggave van de goederen
6.1 Huurder is verplicht de goederen na verloop van de in de orderbevestiging vermelde huurtermijn aan de verhuurder terug te geven op de plaats van aflevering, na kennisgeving omtrent het tijdstip van teruggave.
6.2 Indien er aldaar niemand namens huurder aanwezig is om de goederen terug te geven aan verhuurder, heeft verhuurder het recht de goederen terug te nemen. De huurder is aansprakelijk voor alle schade, die ontstaat als gevolg van het feit dat hij de goederen in strijd met zijn verplichting niet heeft teruggegeven.
6.3 Indien huurder in gebreke blijft de huurgoederen aan de verhuurder terug te geven respectievelijk in gebreke blijft de verhuurder in de gelegenheid te stellen de huurgoederen terug te nemen na afloop van de huurtermijn is huurder voor iedere dag dat teruggave c.q. toezending uitblijft, aan verhuurder een bedrag verschuldigd dat overeenkomt met de huurprijs, berekend per dag.

Artikel 7: Factuurtermijn en incassokosten bij uitblijven betaling
7.1 Betaling van de op de factuur aangegeven huurprijs dient binnen dertig dagen na factuurdatum te geschieden.
7.2 Overschrijding van de betalingstermijn zal de huurder onmiddellijk in gebreke doen zijn, zonder dat enige ingebrekestelling zijdens verhuurder noodzakelijk is.
7.3 Indien de huurder zijn betalingsverplichting niet nakomt, is hij verplicht een rentevergoeding te betalen overeenkomend met het vigerende percentage van de wettelijke rente, dit voor iedere maand of ieder gedeelte van een maand dat hij in gebreke blijft.
7.4 Indien de huurder zijn betalingsverplichting niet nakomt komen alle daardoor ontstane kosten van invordering en alle schaden voor huurders rekening hieronder begrepen de kosten van de rechtsbijstand, zowel in- als buitengerechtelijk.

Artikel 8: Nederlands recht van toepassing
8. Elke rechtsverhouding tussen huurder en verhuurder zal worden beheerst door Nederlands recht.

Artikel 9: Rechtsgedingen
9. Alle geschillen, voortvloeiende uit of ontstaan in verband met overeenkomsten tussen huurder en verhuurder zullen zijn onderworpen aan het oordeel van de Rechtbank Den Bosch, onverminderd de bevoegdheid van verhuurder om de aangelegenheid voor te leggen aan de bevoegde rechter (artikel 126 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsverordening).

Feest&Verhuur.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64188337

Back to Top
Product is toegevoegd aan je winkelmand